Gabriella Salvete dekorativní kosmetika
Gabriella Salvete péče

Pravidla spotřebitelské soutěže: Get Out of the Line
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže konané v České republice. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Organizátorem soutěže je společnost Gabriella Salvete s.r.o., sídlem 
Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha, IČO 28148959 (dále jen „organizátor“).


2. Soutěž bude probíhat v termínu od 4. října 2023 18:00:00 hod. do 15. října 2023 23:59:00 hod. včetně (dále jen „doba trvání soutěže“) na území celé České republiky a Slovenska (dále jen „místo konání soutěže“), a to prostřednictvím sociální sítě Instagram.
3. Účastnit soutěže se může pouze fyzická osoba plně svéprávná, s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenska, která bude mít po celou dobu trvání, a dále i vyhodnocení soutěže aktivní autentický a otevřený profil na sociální síti Instagram a splní dále uvedené podmínky (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).
4. Účastník, se zapojí do soutěže tak, že:
●      se přihlásí do svého profilu na sociální síti Instagram,
●      je sledujícím Instagram účtu @gabriellasalvete,
●      sdílí prostřednictvím Instagram stories nebo Instagram postu na svém profilu příspěvek odpovídající zadání organizátora soutěže a označení účtu organizátora @gabriellasalvete a hashtagu #GetOutOfTheLine. 
Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze s jedním autentickým profilem na sociální síti Instagram, splňujícím pravidla Facebooku, a to jen jedenkrát po celou dobu jejího trvání. Identifikátorem soutěžícího je jeho osobní Instagram profil. Vyhrát v soutěži tak může konkrétní soutěžící pouze jednou. V případě, že by se některý z výherců měl stát výhercem opakovaně, výhra připadne dalšímu soutěžícímu v pořadí.
5. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže příspěvky vulgární, zesměšňující, rasistické, odporující dobrým mravům, jakýmkoliv způsobem porušující či ohrožující obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo které budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, obsahující náboženský nebo politický podtext, nebo mající jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.
Ze soutěže budou bez dalšího varování vyřazeni všichni soutěžící, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže, a dále pak ti soutěžící, jejichž příspěvky budou v rozporu s výše a níže uvedenými pravidly soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo po celou dobu trvání soutěže (a i po jejím skončení) hodnotit, zda po dobu konání soutěže nedochází (nedošlo) k porušování pravidel soutěže. Zjistí-li nebo bude-li se organizátor jen domnívat že existuje jakékoli podezření na porušení pravidel soutěže, je organizátor oprávněn bez další výzvy soutěžícího vyřadit ze soutěže.
6. Výhrou v soutěži je balíček s produkty z limitované edice Party Calling - paletka na obličej Highlight, paletka očních stínů Party Calling, oční linka PartyLine v černém odstínu, řasenka Waterproof Mascara, kosmetická taštička Party Calling.
Výhru uvedenou výše získají 2 soutěžící, kteří se zapojí do soutěže a zároveň splní veškeré další podmínky soutěže. O výhercích rozhodne organizátor soutěže způsobem uvedeným níže.
V případě, že se nepodaří v rámci vyhodnocení soutěže darovat výhru do soutěže vloženou, např. pokud se do soutěže nezapojí žádný soutěžící, který a/nebo jehož příspěvek by splnil veškeré podmínky této soutěže, tak výhra, jež nebude z tohoto důvodu možné udělit, se nepředá, a propadá organizátorovi soutěže, který jediný je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
7. Výherce v soutěži bude určen následujícím způsobem:
Nejpozději do 2 dnů od skončení soutěže organizátor ze všech soutěžních příspěvků na téma "Vytvoř osobitý look s modrými linkami PartyLine z limitky Party Calling" vybere 2 nejkreativnější příspěvky. 
Vítěze soutěže a správnou odpověď zveřejní organizátor soutěže v komentářích u soutěžního příspěvku a ve stories na Instagram účtu @gabriellasalvete. Poté organizátor kontaktuje vítěze prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu, kde je informuje o výhře a jejím předání.
8. Výherce je povinen do 2 dnů od odeslání výše popsané informační zprávy o výhře odpovědět organizátorovi na informační zprávu o výhře, ve které je zároveň povinen uvést své jméno, příjmení, platnou doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska a telefonní číslo, na kterém bude k zastižení kvůli domluvě o předání výhry.
9. Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
10. Pravidla soutěže respektují pravidla sociální sítě Instagram. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytují účastníci Instagramu. Zapojením se do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Instagram, resp. společnosti Meta, resp. že společnost Meta je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi soutěže, nikoliv Instagramu.
11. V případě, že se výhra nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně organizátora či výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou odpověď s uvedením celého jména, kontaktního telefonu a doručovací adresy, propadá tato výhra organizátorovi soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
12. Zapojením se do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a prohlašuje, že se s pravidly řádně seznámil, pravidlům zcela rozumí a jeho souhlas je informovaný a dobrovolný. Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora soutěže) a to v rozsahu jméno a příjmení a údaje z profilu soutěžícího na sociální síti Instagram související se soutěží, dále u výherců také jejich telefonní číslo a doručovací adresa. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou správcem z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 1 roku. Po těchto lhůtách budou poskytnuté osobní údaje vymazány.
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a zpracovatelem je organizátor.
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 má soutěžící právo:
●      požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje o něm soutěžící zpracovává
●      vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, blokovat nesprávné a omezit jejich zpracování,
●      požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz bude proveden, pokud tento výmaz nebude v rozporu s oprávněnými zájmy správce,
●      právo na přenositelnost údajů.
Námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy včetně naplnění práv subjektů údajů ve smyslu ochrany osobních údajů může soutěžící podat na adrese správce: 
Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha

nebo na emailové adrese: marketing@gabriellasalvete.com. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat podnět.

Na zpracování poskytnutých osobních údajů účastníků se vedle organizátora mohou podílet doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.
13. Výhra v soutěži představuje dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, výhra v soutěži ani účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výhry je vyloučena.
14. Organizátor soutěže nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům účastí v soutěži či s užíváním výhry.
15. Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
16. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže, vč. posouzení soutěžních příspěvků. Pouze organizátorl (popř. jím určená osoba) je oprávněn rozhodnout o výhře v soutěži.
17. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci (a osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) organizátora soutěže a všech společností podílejících se na organizaci soutěže, jakož i osoby jim blízké dle občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném) uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
18. Pravidla soutěže jsou uveřejněna v dokumentu “Pravidla spotřebitelské soutěže: Get Out Of the Line” na webové stránce gabriellasalvete.cz. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na stejných místech jako původní znění pravidel.
19. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
V Brně, dne 4. 10. 2023

Přihlášení zavřít